وظایف جانشین پایگاه مقاومت و دبیر گروه ها ,حلقه ها

1

شناسایی سرگروه های واجدشرایط وتوانا وپیگیری تشکیل گروه ها , تشکیل کلاس با کمک مدیر حلقه ها

2

کمک به مدیر حلقه ها در راستای تشکیل به موقع جلسات برابر زمان بندی صورت گرفته

3

هماهنگی در جهت انتخاب مکان متناسب تشکیل گروه وحلقه ها جهت آموزش

4

انجام حضورغیاب در جلسات پایگاه مقاومت بسیج( کلیه برنامه ها ,مراسم و دعوت به راهپیمایهای شهری)

5

کمک به مدیر حلقه ها وگروه ها در جهت نیاز سنجی والویت بندی مباحث معرفتی,بصیرتی اعضای گروه یا حلقه

6

کمک به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج برای اجرای برنامه های مصوب سالانه واجرای فعالیتها براساس سیاست گذاری ابلاغی

7

کمک به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج جهت تهیه وانتشار گزارشهای عملکردشجره ودیگرفعالیتهای عمومی واختصاصی بسیج در پایگاه مقاومت

8

کمک به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج جهت برقراری ارتباط مستمر وقوی با مدیریتهای شرکت لوله سازی وحوزه مقاومت بسیج شهید آوینی

9

نظارت برتشکیل جلسات وانجام فعالیتهای حلقه ها و گروه ها و ارائه گزازش به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

10

ارتباط مستمر وهماهنگ با حوزه مقاومت بسیج شهید آوینی بعنوان نماینده مدیرحلقه ها وگروه ها در جهت اطلاع از اخرین تدابیر و سیاستهای اجرایی

11

تهیه گزارش نوبه ای از فرایند تشکیل واجرای شجره طیبه صالحین وارسال به حوزه مقاومت بسیج شهید آوینی ازطریق فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

12

پیگیری درخواستهای مالی وتسویه حسابهای برنامه های اجرایی در شرکت لوله سازی اهواز با هماهنگی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

وظایف بازرسی ونظارت

سیاست گذاری,برنامه ریزی,رصد چگونگی تحقق اهداف,انجام ماموریت وظایف,رسیدگی ها,نظارت بر رعایت ایمنی,سازماندهی,انتصاب وارزشیابی اعضای شورا پایگاه,مسئولین گروه هاوحلقه ها وارزیابی عملکرد وپیگیری نتایج ومصوبات را برعهده دارد.

1

شناسایی نیروهای مستعد و واجد شرایط برای تصدی مسئولیتهای شورا پایگاه مقاومت بسیج , گروه ها وحلقه ها

2

تشکیل پرونده وپیگیری انتصاب وسیر مراحل پیگیری صدور احکام فرمانده واعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج

3

انجام ارزشیابی عملکرد شورا وگروه ها وحلقه ها به منظور تقویت نقاط قوت واصلاح نقاط ضعف

4

انجام بازرسی ونظارت برحسن اجرای ماءموریتها وفعالیتهای جاری واجرایی شامل:تجزیه وتحلیل, استخراج نواقص, معایب,محاسن ونارسایی ها تعیین عوامل موفقیت ویا عدم موفقیت وارائه به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

5

ثبت و بررسی گزارشات وشکایات واصله در خصوص پایگاه مقاومت بسیج واعضای آن

6

بررسی میزان موفقیت شورای پایگاه در اجرای برنامه ها .انعکاس به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

7

بازدید از محل نگهداری تجهیزات و امکانات پایگاه مقاومت بسیج وتهیه گزارشات لازم وانعکاس به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

8

نظارت بر رعایت ایمنی پیشگیری از سوانح وحوادث در فعالیتهاهای پایگاه مقاومت بسیج

وظایف نیروی انسانی (سرمایه انسانی)

سیاست گذاری , برنامه ریزی,جذب وسازماندهی(برادران وخواهران) بسیجیان در لایه ها واحدهای مختلف( عادی,فعال ,کادر) وارائه خدمات اداری بسیجیان در چارچوب سیاستهای مصوب وابلاغی را بر عهده دارد.

1

سیاست گذاری وبرنامه ریزی در جهت جذب حداکثری برای عضویت در بسیج برابر برنامه های ابلاغی

2

تشکیل پرونده برای نیروهای جذب شده(درج اطلاعیه در سطح شرکت لوله سازی اهواز)توسط گروه ها وحلقه های صالحین

3

شناسایی وپیگیری تبدیل عضویت نیروهای بسیجی عادی به فعال با نظر مسئول گروه وحلقه وتایید فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

4

شناسایی وپیگیری تبدیل عضویت نیروهای بسیجی فعال به کادر با نظر فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

5

پیگیری صدور کارت شناسایی وتمدید اعتبارکارت اعضای بسیج برابر دستورالعمل ابلاغی

6

هماهنگی ومعرفی بسیجیان جهت آموزشها واردوهای تبدیل عضویت

7

سازماندهی بسیجیان جذب شده در ساختار و سازمان ابلاغی

8

بهره گیری از ظرفیتهای مختلف در شرکت لوله سازی اهواز در حفظ وانسجام بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج

9

شناسایی ومعرفی بسیجی نمونه با هماهنگی مدیریت های شرکت,ضوابط ابلاغی به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

10

برنامه ریزی جهت سرکشی از خانواده معظم شهدا(هشت سال دفاع مقدس-مدافعان حرم),جانبازان,آزادگان ,ایثارگران در سطح حوزه , پایگاه مقاومت بسیج , پیشکسوتان عرصه تولید شرکت لوله سازی اهواز

11

برنامه ریزی جهت طرح کرامت (بیمار) شرکت لوله سازی اهواز

12

اجرایی برنامه تکریم وحفظ منزلت بسیجیان در قالب مبانی وچارچوبهای ابلاغی

13

ارائه خدمات اداری وکارگزینی به بسیجیان پایگاه مقاومت بسیجی(شاغلین و بازنشسته شرکت)

14

تهیه گزازش عملکرد,براساس برنامه های ابلاغی وارائه به رده مافوق با هماهنگی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

وظایف آموزش (تعلیم وتربیت)

سیاست گذاری , برنامه ریزی,برنامه های آموزشی وتربیتی بسیجیان در عرصه های معرفت دینی,بصیرت سیاسی , علمی ,تخصصی ومهارتی در قالب گروه ها وحلقه های برادران وخواهران بسیجیان در چارچوب سیاستهای مصوب وابلاغی را بر عهده دارد.

1

سیاست گذاری وبرنامه ریزی امورآموزش,تربیت وتعالی بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج وگروه ها,حلقه ها

2

پیگیری تشکیل و راه اندازی گروه های تربیتی وحلقه ها در سطح پایگاه مقاومت بسیج

3

شناسایی ومعرفی افراد مستعد جهت تصدی مسئولیت گروه وحلقه های پایگاه مقاومت بسیج

4

جذب وبکارگیری مدیران ومربیان حلقه ها از بین بسیجیان واجد شرایط برابر ضوابط ابلاغی

5

بررسی,برنامه ریزی وبراورد نیازهای آموزشی گروه های تربیتی وحلقه های پایگاه مقاومت بسیج

6

اجرای تقویم آموزشی تربیتی سالیانه در چارچوب ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی

7

شناسایی وبرنامه ریزی برای رفع مشکلات ومعضلات آموزشی تربیتی گروه ها وحلقه ها

8

پیگیری ارتقا سطح علمی وتخصصی مسئولین گروه ها و به روز نمودن آگاهی ها علمی,فنی وتخصصی آنان با هماهنگی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

9

پیگیری برای صدور گواهی آموزش های بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج وثبت در پرونده نیرو

10

پیگیری آموزش مهارتهای تخصصی کاربردی اعضای شورا ومسئولین گروه ها وحلقه ها برابر دستورالعملهای ابلاغی

11

نظارت بر روند اجرای برنامه های تربیتی,معرفتی وبصیرتی گروه ها وحلقه ها

12

پیگیری اجرای آموزش واردوهای آموزشی تبدیل عضویت های عادی به فعال برابر ضوابط ابلاغی

13

پیگیری اجرای آموزش واردوهای آموزشی تبدیل عضویت های فعال به کادر برابر ضوابط ابلاغی

14

پیگیری اجرای کلاسهای قرآنی در قالب برنامه های ابلاغی

15

اجرای آموزش عمومی با هماهنگی وپشتیبانی حوزه مقاومت بسیج شهید آوینی طبق برنامه سالیانه وضوابط ابلاغی

16

همکاری برای اجرای آموزش آمادگی دفاعی کارکنان شرکت لوله سازی اهواز اعم از تئوری وعملی با استفاده از ظرفیتهای اعضای بسیج

وظایف سازندگی و خدمات رسانی

زمینه سازی وایجاد سازکارهای فنی وتخصصی , جهت نقش آفرینی بسیجیان(گروه ها وحلقه ها) در عرصه های سازندگی وخدمات رسانی را برعهده دارد.

1

شناسایی عرصه های فعالیت گروهی متناسب باویژگیهاوتوانمندهای کارکنان بسیجی بادرنظرگرفتن امکانات, مقدورات, شرایط خاص شرکت لوله سازی اهواز

2

شناسایی واجرای آموزشها ومهارتهای مورد نیاز اعضای بسیج جهت آماده سازی آنان برای فعالیتهای گروهی وسازندگی و هماهنگی وپیگیری جهت برگزاری کلاس ها وکارگاه ها آموزشی وتوجیهی

3

شناسایی کارکنان ممتاز وقابل تشویق در فعالیتهای مختلف سازندگی وپیشنهاد تشویق به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

4

معرفی اعضای بسیج کارکنان به فرمانده پایگاه بسیج جهت بکارگیری در فعالیتهای گروهی وسازندگی

5

پیشنهاد برنامه سالانه فعالیتهای سازندگی وخدمات رسانی به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

6

ایجاد ,حفظ وتقویت ارتباط با رده مشابه در شرکت لوله سازی اهواز,حوزه مقاومت بسیج شهیدآوینی واخذ تدابیر لازم

7

شناسایی مشخصات فنی اقلام وتجهیزات مورد نیاز اجرای فعالیتهای سازندگی وخدمات رسانی وپیگیری جهت تامین آن

8

تهیه گزارش از نحوه عملکرد فعالیتهای سازندگی وخدمات رسانی جعت انعکاس به مدیریت عامل شرکت وحوزه مقاومت بسیج شهید آوینی

9

طرح ریزی,برنامه ریزی واجرای فعالیتهای اجتماعی وکمک به کارکنان شرکت لوله سازی اهواز

وظایف علمی وپژوهشی

زمینه سازی وایجاد کارهای فنی وتخصصی ,جهت نقش آفرینی بسیجیان (گروه ها وحلقه ها) در عرصه های علمی وپژوهشی را به عهده دارد .

1

اجرای آیین نامه ها ودستورالعملهای دریافتی از رده مافوق ونظارت برحسن اجرای برنامه های علمی وپژوهشی

2

شناسایی منابع وبرآورد متون علمی,آموزشی مورد نیاز اعضای بسیج و پیشنهاد به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج جهت تامین آن

3

ایجاد هسته های علمی ,ارائه مشاوره علمی پژوهشی,تشکیل کمیسیونهای خدمات علمی وانجام پشتیبانی های تخصصی

4

تعامل باموسسات علمی پژوهشی وبهره گیری ازتجارب علمی وپژوهشی وامکانات آنها درراستای رشدعلمی بسیجیان با هماهنگی مدیریتهای شرکت وفرمانده پایگاه مقاومت بسیج

5

تقویت بنیه علمی بسیجیان عادی وفعال واثربخش نمودن پایگاه علمی با تعامل واستفاده از ظرفیت اداره آموزش شرکت لوله سازی اهواز

6

شناسایی بسیجیان وبلاگ نویس وایجاد زمینه حضور هدفمندآنان در فضای مجاز برابر دستورالعملها وضوابط ابلاغی

7

برگزاری اردوهای علمی باهدف رشدعلمی ومعنوی وتوسعه دانش واطلاعات اجتماعی بسیجیان با هماهنگی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج پس از اخذ مجوزهای لازم

8

استفاده موثر از متخصصین شرکت لوله سازی اهواز در برنامه ها وفعالیتهای علمی وپژوهشی پایگاه مقاومت بسیج

9

ایجاد ,حفظ وتقویت ارتباط موثر با رده های مشابه در شرکت لوله سازی اهواز,حوزه مقاومت بسیج شهید آوینی واخذ تدابیر لازم

10

تهیه و توزیع نشریات ,مقالات علمی وپژوهشی در سطح پایگاه مقاومت بسیج

وظایف تربیت بدنی

زمینه سازی وایجاد کارهای فنی وتخصصی ,جهت نقش آفرینی بسیجیان (گروه ها وحلقه ها) در عرصه های ورزش همگانی و قهرمانی بسیج در سطح شرکت,حوزه,ناحیه را به عهده دارد .

1

اجرای برنامه های ورزشی وایجاد تمهیدات لازم به منظور ارتقاء توانایی های جسمی وآمادگی بسیجیان برابر سیاست, برنامه ودستورالعملهای ابلاغی از طرف فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

2

پیگیری توسعه وایجاد انگیزه های مناسب در کارکنان بسیجی جهت همگانی کردن امر ورزش در شرکت به منظور تقویت روحی وجسمی وصیانت اخلاقی کارکنان بسیجی

3

تشکیل تیمهای ورزشی وبرگزاری مسابقات در سطح شرکت وانتخاب معرفی تیمهای برتر به حوزه مقاومت شهید آوینی با هماهنگی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

4

هماهنگی با مبادی ذیربط شرکت لوله سازی جهت استفاده موثر از امکانات وفضای ورزشی,تامین مربی,داور و......

5

تامین مربیان وداوران ورزشی جهت غنی سازی برنامه ها ونیز برگزاری مسابقات ورزشی با استفاده از ظرفیت داخلی شرکت لوله سازی اهواز

6

هماهنگی وتعامل با مسئول تربیت بدنی شرکت لوله سازی اهواز و حوزه مقاومت بسیج شهیدآوینی جهت برگزاری مسابقات

7

ایجاد تعامل با مسئولین ورزشی شرکت به منظور جلب همکاری وتسهیل در انجام ماموریتهای بسیج در بخش ورزشی

8

پیگیری جذب بودجه و امکانات ورزشی جهت توسعه و تقویت فعالیتهای ورزشی در شرکت لوله سازی اهواز با هماهنگی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

9

هماهنگی با فرمانده پایگاه مقاومت بسیج برای اجرای مسابقات ورزشی در کلیه سطوح

10

ایجاد ,حفظ وتقویت ارتباط با رده مشابه در شرکت لوله سازی اهواز و حوزه مقاومت بسیج شهید آوینی واخذ تدابیر لازم

وظایف برنامه ریزی و مالی

سیاست گذاری , برنامه ریزی,برنامه های سالیانه پایگاه مقاومت بسیج وسیتم مالی پویا وجامع در زمینه تامین, واگذاری ,ثبت,نگهداری اعتبارات ,رسیدگی به اسناد هزینه ها و دریافت وجمع بندی گزارش عملکرد وارسال آن به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج را بر عهده دارد.

1

تهیه وتدوین اهداف وسیاستهای سالانه پایگاه مقاومت بسیج براساس سیاستهای ابلاغی

2

پیگیری ودریافت اعتبارات سالانه وسایر اعتبارات تخصیص یافته و جمع آوری اسناد هزینه پایگاه مقاومت بسیج

3

نظارت برحسن اجرای برنامه ها برابر دستورالعملهای ابلااغی

4

جمع بندی گزارش ماهانه سه ماهه,شش ماهه,وسالانه پایگاه مقاومت بسیج وارائه به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

5

پیگیری  ودر خواست بودجه و انجام امور بانکی برابر ضوابط ابلاغی

6

تهیه وتدوین وسیر مراحل تصویب برنامه های پایگاه مقاومت بسیج

7

بررسی,اصلاح وبهینه سازی روشهای انجام کارهادر پایگاه مقاومت بسیج از نظر مالی

8

بررسی وسنجش اثربخشی برنامه های پایگاه مقاومت بسیج وپیگیری جهت حذف یا اصلاح برنامه های کم اثر

9

پیگیری تسویه حسابهای مالی برنامه ها ومناسباتهای اجرای,کلاسهای گروه ها وحلقه ها و درخواستهای حوزه مقاومت بسیج شهید آوینی از پایگاه مقاومت بسیج شرکت لوله سازی اهواز

وظایف آماد وپشتیبانی

برنامه ریزی وانجام امور پشتیبانی پایگاه مقاومت بسیج در اجرای ماموریتها وبرنامه های محوله را بر عهده دارد.

1

سیاست گذاری وبرنامه ریزی جهت پشتیبانی از ماموریتهای پایگاه مقاومت بسیج

2

برآورد و پیگیری تامین نیازهای آمادی وپشتیبانی پایگاه مقاومت بسیج

3

حفظ ونگهداری اقلام و تجهیزات پایگاه مقاومت بسیج برابر دستورالعملهای ابلاغی

4

توسعه فرهنگ صرفه جویی وبهره برداری بهینه وصحیح از اقلام وتجهیزات پایگاه مقاومت بسیج

5

جمع آوری وارسال گزارش اقلام فرسوده ,بازیافتی,انهدامی ومفقودی به فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

6

جمع آوری وجذب کمکهای شرکت ,مردمی برابر دستورالعملهای ابلاغی

7

پیگیری بالابردن ضریب ایمنی اماکن وانبار پایگاه مقاومت بسیج

8

پیگیری جهت تامین تجهیزات پایگاه مقاومت بسیج براساس دستورالعملهای ابلاغی

وظایف فرهنگی

زمینه سازی وایجاد کارهای فنی وتخصصی ,جهت نقش آفرینی بسیجیان (گروه ها وحلقه ها) در عرصه های فرهنگی وهنری را به عهده دارد .

1

هماهنگی با مراکز فرهنگی هنری به منظور بهره گیری مطلوب ومناسب از امکانات وتوانمندی های آنان برای فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج

2

برنامه ریزی,تشویق وترغیب بسیجیان جهت شرکت در مراسم ایام ا... وسایر مراسم

3

برگزاری کلاسهای هنری از قبیل خوشنویسی,نقاشی,....وبرگزاری نمایشگاه های فرهنگي وهنری جهت کارکنان وفرزندان آنان(در قالب مراسم خاص)با هماهنگی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

4

تشکیل گروه های تواشیع ,هنری وتئاتربا استفاده از فرزندان پرسنل شرکت جهت استفاده موثر در مناسبتها ومراسم های خاص

5

تهیه وتوزیع نشریات ,جزوات ودیگرمحصولات فرهنگی متناسب با نیاز کارکنان ودرج در سامانه

6

ایجاد واداره کتابخانه وفیلم های برنامه پایگاه وبه روز نمودن آن با استفاده ازکتب,نشریات,وآخرین یافته های علمی ومذهبی

7

ترویج و تقویت فرهنگ اسلام ناب از طریق نشستها,جلسات ومحافل فرهنگی,برگزاری مسابقات فرهنگی وسایر برنامه ها با هماهنگی فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج برابر ضوابط ابلاغی

8

ترویج وگسترش فرهنگ وتفکر بسیجی,ارزشهای انقلابی ودفاع مقدس و...در سطح شرکت لوله سازی اهواز

9

تصویربرداری ومستندسازی مجموعه فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج با همکاری روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز و مراجع ذیربط در شرکت

10

شناسایی وبکارگیری مربیان واجدشرایطجهت برگزاری کلاسها برابر ضوابط ابلاغی

11

ارزیابی میزان اثربخشی برنامه فرهنگی در جهت جذب بسیجیان به پایگاه مقاومت شرکت وحفظ انسجام وارائه نظرات وپیشنهادات جهت اصلاح وتقویتروشها

12

برگزاری همایشها,یادواره ها,تعظیم شعائر دینیو مناسبتهای فرهنگی وهمکاری وتعامل با روابط عمومی شرکت در اجرای مراسم ها

13

برگزاری با کیفیت تابستانی طرح نشاط وتعالی برای فرزندان با تعامل با روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز

14

هماهنگی وارتباط مستمر با فرهنگی هنری حوزه شهید آوینی جهت اطلاعیه ها,دستورالعملها,تدابیر وبرنامه های فرهنگی

15

اعزام بسیجیان به اردوهای راهیان نور, فرهنگی,زیارتی,علمی یک روز شهرستانی, چند روزه استانی وکشوری برابر دستورالعملهای ابلاغی

یاوران معروف

زمینه سازی و ایجاد ساز و کارهای فنی و تخصصی ، جهت نقش آفرینی بسیجیان (گروه های تربیتی و حلقه های صالحین) در عرصه های ترویج معروفات در چارچوب ضوابط ابلاغی را به عهده دارد

1

انجام فعالیت های فرهنگی در راستای اشاعه و شناساندن معروفات ، تقبیح منکرات و دعوت به خیر و نیکی  با روش های مؤثر و کیفیت مطلوب

2

تهیه محصولات فرهنگی و آموزشی مشوق معروفات و توزیع در سطح شرکت لوله سازی اهواز

3

اجرای برنامه های ابلاغی از حوزه و ارائه گزارش عملکرد دوره ای به مراجع ذیربط

4

ایجاد تعامل سازنده بین اعضا گروه با کلیه اعضای واحد در راستای انجام وظایف جمعی و سازمانی

5

شناسایی معروفات متروک مانده و اقدام در جهت ترویج آنها

6

پیگیری تداوم و ارتقای آموزش های عقیدتی و سیاسی ، بصیرت و بینش و رفتارهای مناسب اجتماعی اعضای گروه از طریق مراجع ذیربط پایگاه مقاومت بسیج

7

شناسایی افراد ناهنجار و آلوده و برنامه ریزی به منظور نصیحت و هدایت آنان با همفکری معاون پرورشی مدرسه و ارسال گزارش به حوزه

 

وظایف سرگروه حلقه صالحین

1

شناسایی و جذب افراد واجد شرایط

2

انجام هماهنگی های لازم در جهت تأمین مکان  و اختصاص زمان تشکیل حلقه و انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی ابلاغی به حلقه ها 

3

تقسیم وظایف و مسئولیت بین اعضای حلقه

4

پیگیری و تعیین موضوع جلسات حلقه های صالحین

5

اخذ مشورت و استفاده از مربی در جهت رشد و تعالی اعضای حلقه

6

ایجاد فضای صمیمانه در میان متربیان و تقویت باورهای دینی و انقلابی و رفع شبهات آنان از طریق تشکیل جلسات و حضور در محافل و مجالس علمی ، مذهبی و شرکت در اردوهای بصیرتی 

7

توسعه ظرفیت های کاری و فعالیتی بسیج با گسترش عرصه های فعالیتی و افزایش جذب افراد مستعد در حلقه ها

8

ارتباط مستمر با مسئولین حوزه شهید آوینی در خصوص اجرای برنامه های گروهی

9

مستند سازی فعالیت های حلقه ها و ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذی ربط

10

شناسایی استعدادها و کادرسازی طراز انقلاب اسلامی

11

شرکت فعال و مستمر در جلسات حلقه مدیران

 

وظایف عملیات وبکارگیری

1

تدوین برنامه های دفاعی وامنیتی براساس دستورالعملهای ابلاغی

2

تشکیل گروه یا گروههای عملیاتی براساس دستورالعملها وضوابط ابلاغی

3

آموزش نیروهای امداد ونجات جهت انجام ماموریتهای ابلاغی

4

تشکیل گروه یا گروههای جهادی براساس دستورالعملها وضوابط ابلاغی

5

ارائه گزارش عملکرد نیروها در برنامه های ابلاغی به فرمانده پایگاه ورده مافوق در حوزه شهید آوینی

6

پیگیری خدمات موردنیاز نیروها (ترخیص,خدمات درون ماموریتها,پایان ماموریتهای), براساس دستورالعملها وضوابط ابلاغی

7

ارتباط موثر با رده های همجوار در شرکت لوله سازی اهوازوحوزه مقاومت شهید آوینی

8

شناسایی استعدادها و کادرسازی در گرو ه ها

وظایف تحلیل وبررسی

1

تدوین برنامه های تحلیل وبررسی براساس دستورالعملهای ابلاغی

2

شناسایی استعدادها و کادرسازی در زیرگرو ه تحلیل وبررسی براساس دستورالعملها وضوابط ابلاغی

3

آموزش نیروهای تحلیل وبررسی جهت انجام ماموریتهای ابلاغی

4

شناسایی حوزه استحفاظی پایگاه براساس دستورالعملهای ابلاغی

5

ارتباط موثر با رده های همجوار در شرکت لوله سازی اهواز وحوزه مقاومت شهید آوینی

6

تهیه گزارش تحلیلی ورصد اطلاعاتی واشرف موضوعی در اخبار رسیده

7

ارائه گزارش عملکرد نیروها در اخبار رسیده وارائه به فرمانده پایگاه ورده مافوق در حوزه شهید آوینی

فاوا وفضای مجازی

زمینه سازی و ایجاد ساز و کارهای فنی و تخصصی( وب سایت پایگاه و.....) ، جهت نقش آفرینی بسیجیان در فضای مجازی با بکارگیری صحیح از ابرزارهای خاص نرم افزاری در عرصه های ترویج معروفات در چارچوب ضوابط ابلاغی را بر عهده دارد .

بسیج خواهران

زمینه سازی و ایجاد ساز و کارهای فنی و تخصصی.) ، جهت نقش آفرینی خواهران  بسیجی با بکارگیری صحیح از ابرزارهای خاص نرم افزاری وسخت افزاری در عرصه های ترویج معروفات در چارچوب ضوابط ابلاغی را به عهده دارد .

1

تدوین برنامه های بسیج خواهران براساس دستورالعملهای ابلاغی

2

سیاست گذاری وبرنامه ریزی امورآموزش,تربیت وتعالی بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج وگروه ها,حلقه ها

3

پیگیری تشکیل و راه اندازی گروه های تربیتی وحلقه ها در سطح پایگاه مقاومت بسیج جهت خواهران

4

شناسایی ومعرفی افراد مستعد جهت تصدی مسئولیت گروه وحلقه های پایگاه مقاومت بسیج جهت خواهران

5

جذب وبکارگیری مدیران ومربیان حلقه ها از بین بسیجیان واجد شرایط برابر ضوابط ابلاغی جهت خواهران

6

بررسی,برنامه ریزی وبراورد نیازهای آموزشی گروه های تربیتی وحلقه های پایگاه مقاومت بسیج جهت خواهران

7

اجرای تقویم آموزشی تربیتی سالیانه در چارچوب ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی جهت خواهران

8

ارائه گزارش عملکرد نیروها در اخبار رسیده وارائه به فرمانده پایگاه ورده مافوق در حوزه شهید آوینی

9

شناسایی وپیگیری تبدیل عضویت نیروهای بسیجی عادی به فعال با نظر فرمانده پایگاه مقاومت بسیج جهت خواهران

10

شناسایی وپیگیری تبدیل عضویت نیروهای بسیجی فعال به کادر با نظر فرمانده پایگاه مقاومت بسیج جهت خواهران

11

پیگیری صدور کارت شناسایی وتمدید اعتبارکارت اعضای ( خواهران) بسیج برابر دستورالعمل ابلاغی

12

هماهنگی ومعرفی بسیجیان جهت آموزشها واردوهای تبدیل عضویت

13

سازماندهی بسیجیان جذب شده در ساختار و سازمان ابلاغی

14

ارتباط موثر با رده های همجوار در شرکت لوله سازی اهواز وحوزه مقاومت شهید آوینی

وظایف امداد و بهداشت

وظیفه امداد و نجات و آموزش همگانی را در بحرانهای ناشی از وقوع حوادث طبیعی و انسان ساز در راستای مدیریت بحران در 4 مرحله پیش بینی یا پیشگیری ،آمادگی و مقابله با همکاری اداره HSE شرکت لوله سازی اهواز ایجاد وحدت رویه،هماهنگی و استفاده از ظرفیت های پایگاه جهت انجام فعالیت های جستجو،نجات،رها سازی و انتقال مصدومان و خدمات امدادی انجام خواهد داد.

1

اعلام،فراخوان و بکارگیری نیروهای داوطلب جهت تمرین(با اداره ایمنی شرکت لوله سازی اهواز) و تهیه گزارش عملکرد جهت فرماندهی پایگاه

2

شناسایی اماکن امن مناسب و پر خطر در سطح شرکت با تعامل با اداره HSE

3

ایجاد امکانات بی سیم و یا ارتباطی موثر با سایر افراد زیر گروه در قالب نرم افزارهای جاری و مورد تایید جهت اطلاع رسانی در مواقع مورد نیاز

4

برنامه ریزی جهت مدیریت عملیات امداد و نجات حوادث در شرکت (سطح شهر،سطح کشور در برابر ابلاغ حوزه محترم شهید آوینی)با کمک نیروهای بسیجی تحت فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج

5

برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص گنجانیدن مباحث مدیریت بحران و کمک های اولیه در برنامه های آموزشی در سطح پایگاه مقاومت بسیج برابر ابلاغیه و دستورالعمل ها

6

همکاری مستمر با واحدها یا ادارات موجود همتراز در سطح شرکت

7

جذب و سازماندهی نیرو ها در سطح گروههای امداد و نجات

8

افزایش و گسترش آموزش های همگانی در سطح عموم شرکت لوله سازی در قالب سامانه شرکت یا سایر نرم افزارها با تعامل با واحد فاوا فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج