فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
یکشنبه۱ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۳ : ۳۷۰۷ : ۱۰ : ۲۴۱۲ : ۱۳ : ۴۵۱۷ : ۱۷ : ۰۵۱۷ : ۳۵ : ۰۹۲۳ : ۳۰ : ۳۵
دوشنبه۲ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۴ : ۰۶۰۷ : ۱۰ : ۵۳۱۲ : ۱۴ : ۱۴۱۷ : ۱۷ : ۳۶۱۷ : ۳۵ : ۴۰۲۳ : ۳۱ : ۰۵
سه شنبه۳ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۴ : ۳۴۰۷ : ۱۱ : ۲۱۱۲ : ۱۴ : ۴۴۱۷ : ۱۸ : ۰۹۱۷ : ۳۶ : ۱۳۲۳ : ۳۱ : ۳۵
چهارشنبه۴ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۵ : ۰۱۰۷ : ۱۱ : ۴۷۱۲ : ۱۵ : ۱۴۱۷ : ۱۸ : ۴۳۱۷ : ۳۶ : ۴۷۲۳ : ۳۲ : ۰۵
پنج شنبه۵ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۵ : ۲۷۰۷ : ۱۲ : ۱۲۱۲ : ۱۵ : ۴۴۱۷ : ۱۹ : ۱۸۱۷ : ۳۷ : ۲۲۲۳ : ۳۲ : ۳۵
جمعه۶ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۵ : ۵۲۰۷ : ۱۲ : ۳۵۱۲ : ۱۶ : ۱۳۱۷ : ۱۹ : ۵۵۱۷ : ۳۷ : ۵۸۲۳ : ۳۳ : ۰۵
شنبه۷ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۶ : ۱۶۰۷ : ۱۲ : ۵۷۱۲ : ۱۶ : ۴۳۱۷ : ۲۰ : ۳۳۱۷ : ۳۸ : ۳۵۲۳ : ۳۳ : ۳۶
یکشنبه۸ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۶ : ۳۹۰۷ : ۱۳ : ۱۷۱۲ : ۱۷ : ۱۲۱۷ : ۲۱ : ۱۲۱۷ : ۳۹ : ۱۴۲۳ : ۳۴ : ۰۶
دوشنبه۹ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۷ : ۰۰۰۷ : ۱۳ : ۳۶۱۲ : ۱۷ : ۴۱۱۷ : ۲۱ : ۵۲۱۷ : ۳۹ : ۵۳۲۳ : ۳۴ : ۳۶
سه شنبه۱۰ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۷ : ۲۰۰۷ : ۱۳ : ۵۳۱۲ : ۱۸ : ۱۰۱۷ : ۲۲ : ۳۳۱۷ : ۴۰ : ۳۴۲۳ : ۳۵ : ۰۵
چهارشنبه۱۱ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۷ : ۳۸۰۷ : ۱۴ : ۰۸۱۲ : ۱۸ : ۳۹۱۷ : ۲۳ : ۱۵۱۷ : ۴۱ : ۱۵۲۳ : ۳۵ : ۳۵
پنج شنبه۱۲ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۷ : ۵۶۰۷ : ۱۴ : ۲۲۱۲ : ۱۹ : ۰۷۱۷ : ۲۳ : ۵۹۱۷ : ۴۱ : ۵۸۲۳ : ۳۶ : ۰۵
جمعه۱۳ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۸ : ۱۲۰۷ : ۱۴ : ۳۴۱۲ : ۱۹ : ۳۵۱۷ : ۲۴ : ۴۳۱۷ : ۴۲ : ۴۱۲۳ : ۳۶ : ۳۴
شنبه۱۴ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۸ : ۲۶۰۷ : ۱۴ : ۴۴۱۲ : ۲۰ : ۰۲۱۷ : ۲۵ : ۲۸۱۷ : ۴۳ : ۲۵۲۳ : ۳۷ : ۰۳
یکشنبه۱۵ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۸ : ۳۹۰۷ : ۱۴ : ۵۳۱۲ : ۲۰ : ۳۰۱۷ : ۲۶ : ۱۴۱۷ : ۴۴ : ۱۰۲۳ : ۳۷ : ۳۲
دوشنبه۱۶ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۸ : ۵۱۰۷ : ۱۵ : ۰۰۱۲ : ۲۰ : ۵۶۱۷ : ۲۷ : ۰۱۱۷ : ۴۴ : ۵۶۲۳ : ۳۸ : ۰۱
سه شنبه۱۷ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۰۲۰۷ : ۱۵ : ۰۶۱۲ : ۲۱ : ۲۳۱۷ : ۲۷ : ۴۹۱۷ : ۴۵ : ۴۲۲۳ : ۳۸ : ۳۰
چهارشنبه۱۸ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۱۱۰۷ : ۱۵ : ۰۹۱۲ : ۲۱ : ۴۸۱۷ : ۲۸ : ۳۷۱۷ : ۴۶ : ۲۹۲۳ : ۳۸ : ۵۷
پنج شنبه۱۹ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۱۸۰۷ : ۱۵ : ۱۱۱۲ : ۲۲ : ۱۴۱۷ : ۲۹ : ۲۶۱۷ : ۴۷ : ۱۷۲۳ : ۳۹ : ۲۵
جمعه۲۰ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۲۴۰۷ : ۱۵ : ۱۱۱۲ : ۲۲ : ۳۸۱۷ : ۳۰ : ۱۶۱۷ : ۴۸ : ۰۵۲۳ : ۳۹ : ۵۲
شنبه۲۱ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۲۸۰۷ : ۱۵ : ۱۰۱۲ : ۲۳ : ۰۲۱۷ : ۳۱ : ۰۶۱۷ : ۴۸ : ۵۴۲۳ : ۴۰ : ۱۸
یکشنبه۲۲ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۳۱۰۷ : ۱۵ : ۰۷۱۲ : ۲۳ : ۲۶۱۷ : ۳۱ : ۵۷۱۷ : ۴۹ : ۴۳۲۳ : ۴۰ : ۴۴
دوشنبه۲۳ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۳۲۰۷ : ۱۵ : ۰۲۱۲ : ۲۳ : ۴۹۱۷ : ۳۲ : ۴۹۱۷ : ۵۰ : ۳۳۲۳ : ۴۱ : ۱۰
سه شنبه۲۴ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۳۲۰۷ : ۱۴ : ۵۵۱۲ : ۲۴ : ۱۱۱۷ : ۳۳ : ۴۰۱۷ : ۵۱ : ۲۳۲۳ : ۴۱ : ۳۵
چهارشنبه۲۵ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۳۰۰۷ : ۱۴ : ۴۶۱۲ : ۲۴ : ۳۳۱۷ : ۳۴ : ۳۳۱۷ : ۵۲ : ۱۴۲۳ : ۴۲ : ۰۰
پنج شنبه۲۶ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۲۷۰۷ : ۱۴ : ۳۶۱۲ : ۲۴ : ۵۴۱۷ : ۳۵ : ۲۵۱۷ : ۵۳ : ۰۵۲۳ : ۴۲ : ۲۳
جمعه۲۷ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۲۲۰۷ : ۱۴ : ۲۴۱۲ : ۲۵ : ۱۴۱۷ : ۳۶ : ۱۹۱۷ : ۵۳ : ۵۶۲۳ : ۴۲ : ۴۷
شنبه۲۸ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۱۶۰۷ : ۱۴ : ۱۱۱۲ : ۲۵ : ۳۴۱۷ : ۳۷ : ۱۲۱۷ : ۵۴ : ۴۷۲۳ : ۴۳ : ۱۰
یکشنبه۲۹ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۰۸۰۷ : ۱۳ : ۵۵۱۲ : ۲۵ : ۵۳۱۷ : ۳۸ : ۰۶۱۷ : ۵۵ : ۳۹۲۳ : ۴۳ : ۳۲
دوشنبه۳۰ دی ۱۳۹۸۰۵ : ۴۸ : ۵۸۰۷ : ۱۳ : ۳۸۱۲ : ۲۶ : ۱۱۱۷ : ۳۸ : ۵۹۱۷ : ۵۶ : ۳۱۲۳ : ۴۳ : ۵۳