فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۹ : ۴۶۰۶ : ۴۵ : ۳۰۱۳ : ۱۷ : ۵۸۱۹ : ۴۹ : ۵۷۲۰ : ۰۶ : ۴۴۰۰ : ۳۵ : ۱۷
یکشنبه۲ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۰ : ۳۷۰۶ : ۴۶ : ۰۷۱۳ : ۱۷ : ۴۲۱۹ : ۴۸ : ۴۸۲۰ : ۰۵ : ۳۴۰۰ : ۳۵ : ۰۷
دوشنبه۳ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۱ : ۲۷۰۶ : ۴۶ : ۴۴۱۳ : ۱۷ : ۲۶۱۹ : ۴۷ : ۳۹۲۰ : ۰۴ : ۲۳۰۰ : ۳۴ : ۵۸
سه شنبه۴ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۲ : ۱۷۰۶ : ۴۷ : ۲۰۱۳ : ۱۷ : ۰۹۱۹ : ۴۶ : ۲۹۲۰ : ۰۳ : ۱۱۰۰ : ۳۴ : ۴۷
چهارشنبه۵ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۳ : ۰۶۰۶ : ۴۷ : ۵۶۱۳ : ۱۶ : ۵۲۱۹ : ۴۵ : ۱۹۲۰ : ۰۱ : ۵۹۰۰ : ۳۴ : ۳۷
پنج شنبه۶ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۳ : ۵۵۰۶ : ۴۸ : ۳۲۱۳ : ۱۶ : ۳۴۱۹ : ۴۴ : ۰۸۲۰ : ۰۰ : ۴۶۰۰ : ۳۴ : ۲۵
جمعه۷ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۴ : ۴۳۰۶ : ۴۹ : ۰۸۱۳ : ۱۶ : ۱۷۱۹ : ۴۲ : ۵۶۱۹ : ۵۹ : ۳۲۰۰ : ۳۴ : ۱۳
شنبه۸ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۵ : ۳۱۰۶ : ۴۹ : ۴۴۱۳ : ۱۵ : ۵۸۱۹ : ۴۱ : ۴۳۱۹ : ۵۸ : ۱۸۰۰ : ۳۴ : ۰۱
یکشنبه۹ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۶ : ۱۹۰۶ : ۵۰ : ۲۰۱۳ : ۱۵ : ۴۰۱۹ : ۴۰ : ۳۱۱۹ : ۵۷ : ۰۴۰۰ : ۳۳ : ۴۸
دوشنبه۱۰ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۷ : ۰۶۰۶ : ۵۰ : ۵۶۱۳ : ۱۵ : ۲۱۱۹ : ۳۹ : ۱۷۱۹ : ۵۵ : ۴۹۰۰ : ۳۳ : ۳۵
سه شنبه۱۱ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۷ : ۵۳۰۶ : ۵۱ : ۳۱۱۳ : ۱۵ : ۰۲۱۹ : ۳۸ : ۰۳۱۹ : ۵۴ : ۳۴۰۰ : ۳۳ : ۲۱
چهارشنبه۱۲ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۸ : ۳۹۰۶ : ۵۲ : ۰۷۱۳ : ۱۴ : ۴۲۱۹ : ۳۶ : ۴۹۱۹ : ۵۳ : ۱۸۰۰ : ۳۳ : ۰۷
پنج شنبه۱۳ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۹ : ۲۵۰۶ : ۵۲ : ۴۲۱۳ : ۱۴ : ۲۳۱۹ : ۳۵ : ۳۴۱۹ : ۵۲ : ۰۲۰۰ : ۳۲ : ۵۲
جمعه۱۴ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۰ : ۱۱۰۶ : ۵۳ : ۱۸۱۳ : ۱۴ : ۰۳۱۹ : ۳۴ : ۱۹۱۹ : ۵۰ : ۴۶۰۰ : ۳۲ : ۳۷
شنبه۱۵ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۰ : ۵۶۰۶ : ۵۳ : ۵۳۱۳ : ۱۳ : ۴۳۱۹ : ۳۳ : ۰۳۱۹ : ۴۹ : ۲۹۰۰ : ۳۲ : ۲۲
یکشنبه۱۶ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۱ : ۴۱۰۶ : ۵۴ : ۲۸۱۳ : ۱۳ : ۲۲۱۹ : ۳۱ : ۴۸۱۹ : ۴۸ : ۱۲۰۰ : ۳۲ : ۰۷
دوشنبه۱۷ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۲ : ۲۶۰۶ : ۵۵ : ۰۳۱۳ : ۱۳ : ۰۲۱۹ : ۳۰ : ۳۱۱۹ : ۴۶ : ۵۴۰۰ : ۳۱ : ۵۰
سه شنبه۱۸ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۳ : ۱۰۰۶ : ۵۵ : ۳۸۱۳ : ۱۲ : ۴۱۱۹ : ۲۹ : ۱۵۱۹ : ۴۵ : ۳۷۰۰ : ۳۱ : ۳۴
چهارشنبه۱۹ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۳ : ۵۳۰۶ : ۵۶ : ۱۳۱۳ : ۱۲ : ۲۰۱۹ : ۲۷ : ۵۸۱۹ : ۴۴ : ۱۹۰۰ : ۳۱ : ۱۷
پنج شنبه۲۰ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۴ : ۳۷۰۶ : ۵۶ : ۴۸۱۳ : ۱۱ : ۵۹۱۹ : ۲۶ : ۴۱۱۹ : ۴۳ : ۰۱۰۰ : ۳۱ : ۰۰
جمعه۲۱ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۵ : ۲۰۰۶ : ۵۷ : ۲۳۱۳ : ۱۱ : ۳۸۱۹ : ۲۵ : ۲۴۱۹ : ۴۱ : ۴۳۰۰ : ۳۰ : ۴۳
شنبه۲۲ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۶ : ۰۳۰۶ : ۵۷ : ۵۸۱۳ : ۱۱ : ۱۷۱۹ : ۲۴ : ۰۶۱۹ : ۴۰ : ۲۴۰۰ : ۳۰ : ۲۵
یکشنبه۲۳ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۶ : ۴۵۰۶ : ۵۸ : ۳۳۱۳ : ۱۰ : ۵۶۱۹ : ۲۲ : ۴۹۱۹ : ۳۹ : ۰۶۰۰ : ۳۰ : ۰۸
دوشنبه۲۴ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۷ : ۲۷۰۶ : ۵۹ : ۰۹۱۳ : ۱۰ : ۳۴۱۹ : ۲۱ : ۳۱۱۹ : ۳۷ : ۴۸۰۰ : ۲۹ : ۵۰
سه شنبه۲۵ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۸ : ۰۹۰۶ : ۵۹ : ۴۴۱۳ : ۱۰ : ۱۳۱۹ : ۲۰ : ۱۳۱۹ : ۳۶ : ۲۹۰۰ : ۲۹ : ۳۱
چهارشنبه۲۶ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۸ : ۵۰۰۷ : ۰۰ : ۱۹۱۳ : ۰۹ : ۵۱۱۹ : ۱۸ : ۵۵۱۹ : ۳۵ : ۱۱۰۰ : ۲۹ : ۱۳
پنج شنبه۲۷ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۳۹ : ۳۲۰۷ : ۰۰ : ۵۴۱۳ : ۰۹ : ۳۰۱۹ : ۱۷ : ۳۷۱۹ : ۳۳ : ۵۲۰۰ : ۲۸ : ۵۵
جمعه۲۸ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۴۰ : ۱۳۰۷ : ۰۱ : ۲۹۱۳ : ۰۹ : ۰۹۱۹ : ۱۶ : ۱۹۱۹ : ۳۲ : ۳۴۰۰ : ۲۸ : ۳۶
شنبه۲۹ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۴۰ : ۵۳۰۷ : ۰۲ : ۰۵۱۳ : ۰۸ : ۴۷۱۹ : ۱۵ : ۰۱۱۹ : ۳۱ : ۱۵۰۰ : ۲۸ : ۱۷
یکشنبه۳۰ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۴۱ : ۳۴۰۷ : ۰۲ : ۴۰۱۳ : ۰۸ : ۲۶۱۹ : ۱۳ : ۴۳۱۹ : ۲۹ : ۵۷۲۳ : ۵۷ : ۵۸
دوشنبه۳۱ شهریور ۱۳۹۹۰۴ : ۴۲ : ۱۴۰۶ : ۰۳ : ۱۶۱۲ : ۰۸ : ۰۵۱۸ : ۱۲ : ۲۵۱۸ : ۲۸ : ۳۹۲۳ : ۲۷ : ۳۹