فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۳۷۰۷ : ۱۰ : ۲۴۱۲ : ۱۳ : ۴۵۱۷ : ۱۷ : ۰۵۱۷ : ۳۵ : ۰۹۲۳ : ۳۰ : ۳۵
پنج شنبه۲ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۰۶۰۷ : ۱۰ : ۵۳۱۲ : ۱۴ : ۱۴۱۷ : ۱۷ : ۳۶۱۷ : ۳۵ : ۴۰۲۳ : ۳۱ : ۰۵
جمعه۳ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۳۴۰۷ : ۱۱ : ۲۱۱۲ : ۱۴ : ۴۴۱۷ : ۱۸ : ۰۹۱۷ : ۳۶ : ۱۳۲۳ : ۳۱ : ۳۵
شنبه۴ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۵ : ۰۱۰۷ : ۱۱ : ۴۷۱۲ : ۱۵ : ۱۴۱۷ : ۱۸ : ۴۳۱۷ : ۳۶ : ۴۷۲۳ : ۳۲ : ۰۵
یکشنبه۵ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۵ : ۲۷۰۷ : ۱۲ : ۱۲۱۲ : ۱۵ : ۴۴۱۷ : ۱۹ : ۱۸۱۷ : ۳۷ : ۲۲۲۳ : ۳۲ : ۳۵
دوشنبه۶ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۵ : ۵۲۰۷ : ۱۲ : ۳۵۱۲ : ۱۶ : ۱۳۱۷ : ۱۹ : ۵۵۱۷ : ۳۷ : ۵۸۲۳ : ۳۳ : ۰۵
سه شنبه۷ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۶ : ۱۶۰۷ : ۱۲ : ۵۷۱۲ : ۱۶ : ۴۳۱۷ : ۲۰ : ۳۳۱۷ : ۳۸ : ۳۵۲۳ : ۳۳ : ۳۶
چهارشنبه۸ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۶ : ۳۹۰۷ : ۱۳ : ۱۷۱۲ : ۱۷ : ۱۲۱۷ : ۲۱ : ۱۲۱۷ : ۳۹ : ۱۴۲۳ : ۳۴ : ۰۶
پنج شنبه۹ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۰۰۰۷ : ۱۳ : ۳۶۱۲ : ۱۷ : ۴۱۱۷ : ۲۱ : ۵۲۱۷ : ۳۹ : ۵۳۲۳ : ۳۴ : ۳۶
جمعه۱۰ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۲۰۰۷ : ۱۳ : ۵۳۱۲ : ۱۸ : ۱۰۱۷ : ۲۲ : ۳۳۱۷ : ۴۰ : ۳۴۲۳ : ۳۵ : ۰۵
شنبه۱۱ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۳۸۰۷ : ۱۴ : ۰۸۱۲ : ۱۸ : ۳۹۱۷ : ۲۳ : ۱۵۱۷ : ۴۱ : ۱۵۲۳ : ۳۵ : ۳۵
یکشنبه۱۲ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۵۶۰۷ : ۱۴ : ۲۲۱۲ : ۱۹ : ۰۷۱۷ : ۲۳ : ۵۹۱۷ : ۴۱ : ۵۸۲۳ : ۳۶ : ۰۵
دوشنبه۱۳ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۱۲۰۷ : ۱۴ : ۳۴۱۲ : ۱۹ : ۳۵۱۷ : ۲۴ : ۴۳۱۷ : ۴۲ : ۴۱۲۳ : ۳۶ : ۳۴
سه شنبه۱۴ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۲۶۰۷ : ۱۴ : ۴۴۱۲ : ۲۰ : ۰۲۱۷ : ۲۵ : ۲۸۱۷ : ۴۳ : ۲۵۲۳ : ۳۷ : ۰۳
چهارشنبه۱۵ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۳۹۰۷ : ۱۴ : ۵۳۱۲ : ۲۰ : ۳۰۱۷ : ۲۶ : ۱۴۱۷ : ۴۴ : ۱۰۲۳ : ۳۷ : ۳۲
پنج شنبه۱۶ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۵۱۰۷ : ۱۵ : ۰۰۱۲ : ۲۰ : ۵۶۱۷ : ۲۷ : ۰۱۱۷ : ۴۴ : ۵۶۲۳ : ۳۸ : ۰۱
جمعه۱۷ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۰۲۰۷ : ۱۵ : ۰۶۱۲ : ۲۱ : ۲۳۱۷ : ۲۷ : ۴۹۱۷ : ۴۵ : ۴۲۲۳ : ۳۸ : ۳۰
شنبه۱۸ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۱۱۰۷ : ۱۵ : ۰۹۱۲ : ۲۱ : ۴۸۱۷ : ۲۸ : ۳۷۱۷ : ۴۶ : ۲۹۲۳ : ۳۸ : ۵۷
یکشنبه۱۹ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۱۸۰۷ : ۱۵ : ۱۱۱۲ : ۲۲ : ۱۴۱۷ : ۲۹ : ۲۶۱۷ : ۴۷ : ۱۷۲۳ : ۳۹ : ۲۵
دوشنبه۲۰ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۲۴۰۷ : ۱۵ : ۱۱۱۲ : ۲۲ : ۳۸۱۷ : ۳۰ : ۱۶۱۷ : ۴۸ : ۰۵۲۳ : ۳۹ : ۵۲
سه شنبه۲۱ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۲۸۰۷ : ۱۵ : ۱۰۱۲ : ۲۳ : ۰۲۱۷ : ۳۱ : ۰۶۱۷ : ۴۸ : ۵۴۲۳ : ۴۰ : ۱۸
چهارشنبه۲۲ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۳۱۰۷ : ۱۵ : ۰۷۱۲ : ۲۳ : ۲۶۱۷ : ۳۱ : ۵۷۱۷ : ۴۹ : ۴۳۲۳ : ۴۰ : ۴۴
پنج شنبه۲۳ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۳۲۰۷ : ۱۵ : ۰۲۱۲ : ۲۳ : ۴۹۱۷ : ۳۲ : ۴۹۱۷ : ۵۰ : ۳۳۲۳ : ۴۱ : ۱۰
جمعه۲۴ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۳۲۰۷ : ۱۴ : ۵۵۱۲ : ۲۴ : ۱۱۱۷ : ۳۳ : ۴۰۱۷ : ۵۱ : ۲۳۲۳ : ۴۱ : ۳۵
شنبه۲۵ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۳۰۰۷ : ۱۴ : ۴۶۱۲ : ۲۴ : ۳۳۱۷ : ۳۴ : ۳۳۱۷ : ۵۲ : ۱۴۲۳ : ۴۲ : ۰۰
یکشنبه۲۶ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۲۷۰۷ : ۱۴ : ۳۶۱۲ : ۲۴ : ۵۴۱۷ : ۳۵ : ۲۵۱۷ : ۵۳ : ۰۵۲۳ : ۴۲ : ۲۳
دوشنبه۲۷ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۲۲۰۷ : ۱۴ : ۲۴۱۲ : ۲۵ : ۱۴۱۷ : ۳۶ : ۱۹۱۷ : ۵۳ : ۵۶۲۳ : ۴۲ : ۴۷
سه شنبه۲۸ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۱۶۰۷ : ۱۴ : ۱۱۱۲ : ۲۵ : ۳۴۱۷ : ۳۷ : ۱۲۱۷ : ۵۴ : ۴۷۲۳ : ۴۳ : ۱۰
چهارشنبه۲۹ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۰۸۰۷ : ۱۳ : ۵۵۱۲ : ۲۵ : ۵۳۱۷ : ۳۸ : ۰۶۱۷ : ۵۵ : ۳۹۲۳ : ۴۳ : ۳۲
پنج شنبه۳۰ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۵۸۰۷ : ۱۳ : ۳۸۱۲ : ۲۶ : ۱۱۱۷ : ۳۸ : ۵۹۱۷ : ۵۶ : ۳۱۲۳ : ۴۳ : ۵۳