فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۳ : ۴۷۰۶ : ۴۸ : ۲۶۱۲ : ۰۱ : ۲۱۱۷ : ۱۴ : ۰۰۱۷ : ۳۱ : ۳۱۲۳ : ۱۹ : ۱۵
یکشنبه۲ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۴ : ۳۱۰۶ : ۴۹ : ۱۸۱۲ : ۰۱ : ۳۷۱۷ : ۱۳ : ۴۱۱۷ : ۳۱ : ۱۴۲۳ : ۱۹ : ۲۸
دوشنبه۳ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۵ : ۱۶۰۶ : ۵۰ : ۰۹۱۲ : ۰۱ : ۵۴۱۷ : ۱۳ : ۲۳۱۷ : ۳۰ : ۵۹۲۳ : ۱۹ : ۴۱
سه شنبه۴ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۶ : ۰۰۰۶ : ۵۱ : ۰۱۱۲ : ۰۲ : ۱۱۱۷ : ۱۳ : ۰۸۱۷ : ۳۰ : ۴۵۲۳ : ۱۹ : ۵۶
چهارشنبه۵ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۶ : ۴۴۰۶ : ۵۱ : ۵۲۱۲ : ۰۲ : ۳۰۱۷ : ۱۲ : ۵۴۱۷ : ۳۰ : ۳۳۲۳ : ۲۰ : ۱۱
پنج شنبه۶ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۷ : ۲۸۰۶ : ۵۲ : ۴۳۱۲ : ۰۲ : ۴۹۱۷ : ۱۲ : ۴۲۱۷ : ۳۰ : ۲۳۲۳ : ۲۰ : ۲۷
جمعه۷ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۸ : ۱۲۰۶ : ۵۳ : ۳۳۱۲ : ۰۳ : ۰۹۱۷ : ۱۲ : ۳۲۱۷ : ۳۰ : ۱۴۲۳ : ۲۰ : ۴۴
شنبه۸ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۸ : ۵۶۰۶ : ۵۴ : ۲۴۱۲ : ۰۳ : ۳۰۱۷ : ۱۲ : ۲۳۱۷ : ۳۰ : ۰۷۲۳ : ۲۱ : ۰۱
یکشنبه۹ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۲۹ : ۴۰۰۶ : ۵۵ : ۱۳۱۲ : ۰۳ : ۵۱۱۷ : ۱۲ : ۱۷۱۷ : ۳۰ : ۰۲۲۳ : ۲۱ : ۲۰
دوشنبه۱۰ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۰ : ۲۳۰۶ : ۵۶ : ۰۳۱۲ : ۰۴ : ۱۳۱۷ : ۱۲ : ۱۲۱۷ : ۲۹ : ۵۹۲۳ : ۲۱ : ۳۹
سه شنبه۱۱ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۱ : ۰۶۰۶ : ۵۶ : ۵۲۱۲ : ۰۴ : ۳۶۱۷ : ۱۲ : ۰۹۱۷ : ۲۹ : ۵۷۲۳ : ۲۱ : ۵۹
چهارشنبه۱۲ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۱ : ۴۹۰۶ : ۵۷ : ۴۰۱۲ : ۰۴ : ۵۹۱۷ : ۱۲ : ۰۷۱۷ : ۲۹ : ۵۷۲۳ : ۲۲ : ۱۹
پنج شنبه۱۳ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۲ : ۳۱۰۶ : ۵۸ : ۲۸۱۲ : ۰۵ : ۲۳۱۷ : ۱۲ : ۰۸۱۷ : ۲۹ : ۵۹۲۳ : ۲۲ : ۴۰
جمعه۱۴ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۳ : ۱۳۰۶ : ۵۹ : ۱۶۱۲ : ۰۵ : ۴۷۱۷ : ۱۲ : ۱۰۱۷ : ۳۰ : ۰۳۲۳ : ۲۳ : ۰۲
شنبه۱۵ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۳ : ۵۵۰۷ : ۰۰ : ۰۲۱۲ : ۰۶ : ۱۲۱۷ : ۱۲ : ۱۴۱۷ : ۳۰ : ۰۸۲۳ : ۲۳ : ۲۵
یکشنبه۱۶ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۴ : ۳۶۰۷ : ۰۰ : ۴۸۱۲ : ۰۶ : ۳۸۱۷ : ۱۲ : ۱۹۱۷ : ۳۰ : ۱۵۲۳ : ۲۳ : ۴۸
دوشنبه۱۷ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۵ : ۱۷۰۷ : ۰۱ : ۳۳۱۲ : ۰۷ : ۰۴۱۷ : ۱۲ : ۲۷۱۷ : ۳۰ : ۲۳۲۳ : ۲۴ : ۱۲
سه شنبه۱۸ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۵ : ۵۷۰۷ : ۰۲ : ۱۸۱۲ : ۰۷ : ۳۱۱۷ : ۱۲ : ۳۶۱۷ : ۳۰ : ۳۴۲۳ : ۲۴ : ۳۶
چهارشنبه۱۹ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۶ : ۳۷۰۷ : ۰۳ : ۰۱۱۲ : ۰۷ : ۵۷۱۷ : ۱۲ : ۴۷۱۷ : ۳۰ : ۴۵۲۳ : ۲۵ : ۰۱
پنج شنبه۲۰ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۷ : ۱۶۰۷ : ۰۳ : ۴۴۱۲ : ۰۸ : ۲۵۱۷ : ۱۲ : ۵۹۱۷ : ۳۰ : ۵۹۲۳ : ۲۵ : ۲۶
جمعه۲۱ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۷ : ۵۴۰۷ : ۰۴ : ۲۶۱۲ : ۰۸ : ۵۳۱۷ : ۱۳ : ۱۴۱۷ : ۳۱ : ۱۴۲۳ : ۲۵ : ۵۳
شنبه۲۲ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۸ : ۳۲۰۷ : ۰۵ : ۰۷۱۲ : ۰۹ : ۲۱۱۷ : ۱۳ : ۳۰۱۷ : ۳۱ : ۳۱۲۳ : ۲۶ : ۱۹
یکشنبه۲۳ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۹ : ۰۹۰۷ : ۰۵ : ۴۷۱۲ : ۰۹ : ۴۹۱۷ : ۱۳ : ۴۷۱۷ : ۳۱ : ۴۹۲۳ : ۲۶ : ۴۶
دوشنبه۲۴ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۳۹ : ۴۵۰۷ : ۰۶ : ۲۶۱۲ : ۱۰ : ۱۸۱۷ : ۱۴ : ۰۷۱۷ : ۳۲ : ۰۹۲۳ : ۲۷ : ۱۴
سه شنبه۲۵ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۴۰ : ۲۱۰۷ : ۰۷ : ۰۳۱۲ : ۱۰ : ۴۷۱۷ : ۱۴ : ۲۷۱۷ : ۳۲ : ۳۰۲۳ : ۲۷ : ۴۱
چهارشنبه۲۶ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۴۰ : ۵۶۰۷ : ۰۷ : ۴۰۱۲ : ۱۱ : ۱۶۱۷ : ۱۴ : ۵۰۱۷ : ۳۲ : ۵۳۲۳ : ۲۸ : ۱۰
پنج شنبه۲۷ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۴۱ : ۳۰۰۷ : ۰۸ : ۱۵۱۲ : ۱۱ : ۴۶۱۷ : ۱۵ : ۱۴۱۷ : ۳۳ : ۱۸۲۳ : ۲۸ : ۳۸
جمعه۲۸ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۴۲ : ۰۳۰۷ : ۰۸ : ۴۹۱۲ : ۱۲ : ۱۵۱۷ : ۱۵ : ۳۹۱۷ : ۳۳ : ۴۳۲۳ : ۲۹ : ۰۷
شنبه۲۹ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۴۲ : ۳۵۰۷ : ۰۹ : ۲۲۱۲ : ۱۲ : ۴۵۱۷ : ۱۶ : ۰۶۱۷ : ۳۴ : ۱۱۲۳ : ۲۹ : ۳۶
یکشنبه۳۰ آذر ۱۳۹۹۰۵ : ۴۳ : ۰۷۰۷ : ۰۹ : ۵۴۱۲ : ۱۳ : ۱۵۱۷ : ۱۶ : ۳۵۱۷ : ۳۴ : ۳۹۲۳ : ۳۰ : ۰۶