فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۱۵ : ۱۰۰۶ : ۴۰ : ۵۶۱۳ : ۱۴ : ۰۲۱۹ : ۴۷ : ۳۶۲۰ : ۰۴ : ۲۸۰۰ : ۳۰ : ۴۳
پنج شنبه۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۱۳ : ۵۱۰۶ : ۳۹ : ۵۲۱۳ : ۱۳ : ۵۰۱۹ : ۴۸ : ۱۶۲۰ : ۰۵ : ۱۰۰۰ : ۳۰ : ۲۴
جمعه۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۱۲ : ۳۳۰۶ : ۳۸ : ۴۸۱۳ : ۱۳ : ۳۸۱۹ : ۴۸ : ۵۷۲۰ : ۰۵ : ۵۳۰۰ : ۳۰ : ۰۶
شنبه۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۱۱ : ۱۵۰۶ : ۳۷ : ۴۵۱۳ : ۱۳ : ۲۷۱۹ : ۴۹ : ۳۸۲۰ : ۰۶ : ۳۶۰۰ : ۲۹ : ۴۸
یکشنبه۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۹ : ۵۸۰۶ : ۳۶ : ۴۳۱۳ : ۱۳ : ۱۷۱۹ : ۵۰ : ۱۸۲۰ : ۰۷ : ۱۹۰۰ : ۲۹ : ۲۹
دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۸ : ۴۱۰۶ : ۳۵ : ۴۲۱۳ : ۱۳ : ۰۶۱۹ : ۵۰ : ۵۹۲۰ : ۰۸ : ۰۲۰۰ : ۲۹ : ۱۲
سه شنبه۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۷ : ۲۵۰۶ : ۳۴ : ۴۱۱۳ : ۱۲ : ۵۷۱۹ : ۵۱ : ۴۰۲۰ : ۰۸ : ۴۵۰۰ : ۲۸ : ۵۵
چهارشنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۶ : ۱۰۰۶ : ۳۳ : ۴۲۱۳ : ۱۲ : ۴۸۱۹ : ۵۲ : ۲۱۲۰ : ۰۹ : ۲۸۰۰ : ۲۸ : ۳۸
پنج شنبه۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۴ : ۵۵۰۶ : ۳۲ : ۴۳۱۳ : ۱۲ : ۳۹۱۹ : ۵۳ : ۰۳۲۰ : ۱۰ : ۱۲۰۰ : ۲۸ : ۲۲
جمعه۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۳ : ۴۲۰۶ : ۳۱ : ۴۶۱۳ : ۱۲ : ۳۱۱۹ : ۵۳ : ۴۴۲۰ : ۱۰ : ۵۵۰۰ : ۲۸ : ۰۶
شنبه۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۲ : ۲۹۰۶ : ۳۰ : ۴۹۱۳ : ۱۲ : ۲۴۱۹ : ۵۴ : ۲۵۲۰ : ۱۱ : ۳۹۰۰ : ۲۷ : ۵۱
یکشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۱ : ۱۷۰۶ : ۲۹ : ۵۴۱۳ : ۱۲ : ۱۷۱۹ : ۵۵ : ۰۶۲۰ : ۱۲ : ۲۲۰۰ : ۲۷ : ۳۶
دوشنبه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۵ : ۰۰ : ۰۶۰۶ : ۲۸ : ۵۹۱۳ : ۱۲ : ۱۰۱۹ : ۵۵ : ۴۸۲۰ : ۱۳ : ۰۶۰۰ : ۲۷ : ۲۲
سه شنبه۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۸ : ۵۶۰۶ : ۲۸ : ۰۶۱۳ : ۱۲ : ۰۴۱۹ : ۵۶ : ۲۹۲۰ : ۱۳ : ۵۰۰۰ : ۲۷ : ۰۷
چهارشنبه۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۷ : ۴۶۰۶ : ۲۷ : ۱۳۱۳ : ۱۱ : ۵۹۱۹ : ۵۷ : ۱۰۲۰ : ۱۴ : ۳۴۰۰ : ۲۶ : ۵۴
پنج شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۶ : ۳۸۰۶ : ۲۶ : ۲۲۱۳ : ۱۱ : ۵۴۱۹ : ۵۷ : ۵۲۲۰ : ۱۵ : ۱۷۰۰ : ۲۶ : ۴۱
جمعه۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۵ : ۳۱۰۶ : ۲۵ : ۳۲۱۳ : ۱۱ : ۵۰۱۹ : ۵۸ : ۳۳۲۰ : ۱۶ : ۰۱۰۰ : ۲۶ : ۲۹
شنبه۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۴ : ۲۵۰۶ : ۲۴ : ۴۳۱۳ : ۱۱ : ۴۶۱۹ : ۵۹ : ۱۴۲۰ : ۱۶ : ۴۵۰۰ : ۲۶ : ۱۷
یکشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۳ : ۲۰۰۶ : ۲۳ : ۵۵۱۳ : ۱۱ : ۴۳۱۹ : ۵۹ : ۵۶۲۰ : ۱۷ : ۲۸۰۰ : ۲۶ : ۰۶
دوشنبه۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۲ : ۱۶۰۶ : ۲۳ : ۰۹۱۳ : ۱۱ : ۴۰۲۰ : ۰۰ : ۳۷۲۰ : ۱۸ : ۱۲۰۰ : ۲۵ : ۵۵
سه شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۱ : ۱۴۰۶ : ۲۲ : ۲۳۱۳ : ۱۱ : ۳۸۲۰ : ۰۱ : ۱۸۲۰ : ۱۸ : ۵۵۰۰ : ۲۵ : ۴۵
چهارشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۰ : ۱۲۰۶ : ۲۱ : ۳۹۱۳ : ۱۱ : ۳۷۲۰ : ۰۱ : ۵۹۲۰ : ۱۹ : ۳۹۰۰ : ۲۵ : ۳۵
پنج شنبه۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۹ : ۱۲۰۶ : ۲۰ : ۵۶۱۳ : ۱۱ : ۳۶۲۰ : ۰۲ : ۴۰۲۰ : ۲۰ : ۲۲۰۰ : ۲۵ : ۲۷
جمعه۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۸ : ۱۴۰۶ : ۲۰ : ۱۵۱۳ : ۱۱ : ۳۶۲۰ : ۰۳ : ۲۰۲۰ : ۲۱ : ۰۵۰۰ : ۲۵ : ۱۸
شنبه۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۷ : ۱۶۰۶ : ۱۹ : ۳۵۱۳ : ۱۱ : ۳۶۲۰ : ۰۴ : ۰۱۲۰ : ۲۱ : ۴۸۰۰ : ۲۵ : ۱۰
یکشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۶ : ۲۰۰۶ : ۱۸ : ۵۶۱۳ : ۱۱ : ۳۷۲۰ : ۰۴ : ۴۱۲۰ : ۲۲ : ۳۱۰۰ : ۲۵ : ۰۳
دوشنبه۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۵ : ۲۶۰۶ : ۱۸ : ۱۸۱۳ : ۱۱ : ۳۹۲۰ : ۰۵ : ۲۱۲۰ : ۲۳ : ۱۳۰۰ : ۲۴ : ۵۷
سه شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۴ : ۳۳۰۶ : ۱۷ : ۴۲۱۳ : ۱۱ : ۴۱۲۰ : ۰۶ : ۰۱۲۰ : ۲۳ : ۵۵۰۰ : ۲۴ : ۵۱
چهارشنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۳ : ۴۱۰۶ : ۱۷ : ۰۷۱۳ : ۱۱ : ۴۳۲۰ : ۰۶ : ۴۱۲۰ : ۲۴ : ۳۷۰۰ : ۲۴ : ۴۶
پنج شنبه۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۲ : ۵۱۰۶ : ۱۶ : ۳۳۱۳ : ۱۱ : ۴۶۲۰ : ۰۷ : ۲۰۲۰ : ۲۵ : ۱۹۰۰ : ۲۴ : ۴۱
جمعه۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۲ : ۰۳۰۶ : ۱۶ : ۰۱۱۳ : ۱۱ : ۵۰۲۰ : ۰۷ : ۵۹۲۰ : ۲۶ : ۰۰۰۰ : ۲۴ : ۳۷